Mediacje


Informacje o firmie

Firma "Plus umiejętności" od 2012 roku świadczy usługi w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych(umownych), a od 2008 roku szkoleń. Pełną ofertę naszych usług znajdą Państwo na stronie Plus umiejętności (kliknij)

Jak wygląda proces mediacji?
Czego mogą się Państwo spodziewać w jego trakcie?

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów, w której skonfliktowane strony przy wsparciu mediatora dążą do wypracowania warunków pisemnego porozumienia, które mediator, na zgodny wniosek Stron, składa w sądzie.

Podczas posiedzeń mediacyjnych panuje odformalizowana atmosfera, ktorej sprzyja komfortowe (do prowadzenia rozmów) miejsce, czy brak presji czasu. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to zazwyczaj 2-3h. Liczba tych posiedzień zależy od stopnia skomplikowania sprawy i gotowości Stron na współpracę. Zazwyczaj jest to od 2-5 posiedzień.

Mediator ułatwia stronom wzajemną komunikację. Zadaje pytania, parafrazuje ( sprawdza, czy dobrze rozumie to, co Strony powiedziały) i podsumowuje wypowiedzi. Robi to po to, aby Strony miały możliwość poznania swoich obaw i potrzeb. Ułatwienie stronom swobodnego wypowiadania się i "otwierania się" sprzyja przejściu do etapu generowania rozwiązań przez Strony i konstruowaniu zapisów ugody.

Zgodnie z zasadą neutralności (wobec przedmiotu sporu) mediator nie ocenia sporu, nie podpowiada rozwiązań, nie udziela rad, co do sposobu jego rozwiązania. Nie przewiduje też wyniku mediacji.

Niezależnie od poziomu kultury osobistej stron, gotowości do wpółpracy z drugą Stroną konfliktu i mediatorem, wszelkich nierówności ( np. natury intelektualnej i materialnej) mediator ma obowiązek traktować Strony w sposób równy. W ten sposób przestrzega on zasady bezstronności.

Mediator zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności, co do danych personalnych Stron i spraw poruszanych przez nich podczas mediacji. Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach złożonych w sądzie, gdzie w protokole lub sprawozdaniu ( w wypadku mediacji karnych) z mediacji, mediator informuje sąd jedynie o miejscu i czasie w jakim zostały przeprowadzone posiedzenia mediacyjne oraz o osobach, które brały w nich udział. Nie informuje sądu o zachowaniach Stron czy szczególnych zdarzeniach, które miały miejsce podczas mediacji.

Aby przystąpić do mediacji obie Strony muszą wyrazić na nią zgodę. Zgodnie bowiem z zasadą dobrowolności Strony nie tylko wyrażają "dobrą wolę" na etapie podjęcia decyzji o przystąpieniu do niej, ale mogą w każdym momencie zrezygnować z udziału w niej, jeśli uznają, że droga sądowa będzie lepszą drogą do rozwiązania sporu, bądź jeśli według którejkolwiek ze Stron mediacja nie przyniesie spodziewanego przez nią rezultatu.

Zachęcam Państwa do kontaktu( +48 608 321 438) i skorzystania z pomocy mediatora. Pomaga on "tłumaczyć" jednej Stronie to, co powiedziała druga. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w sytuacji, gdy "Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób, w jaki je widzą" (Epiktet)