Mediacje cywilne


Specjalizuję się w mediacjach różnego typu - mediacje rodzinne, szkolne oraz cywilne. Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu sporu, długotrwałego konfliktu odwiedź moją stronę internetową.

Mediacje cywilne prowadzi się w sprawach:

 • o podział majątku,
 • zniesienie współwłasności,
 • żądania odszkodowania i zadośćuczynienia
 • o zapłatę,
 • o zachowek,
 • o eksmisję,
 • o dział spadku,
 • służebność drogi koniecznej,
 • realizacja umów cywinoprawnych,
 • konfliktów sąsiedzkich i lokalowych

Jeżeli w którejkolwiek sprawie potrzebują Państwo skorzystać z pomocy bezstronnego( nieopowiadającego się po żadnej ze stron), neutralnego( nie oceniającego powagi konfliktu, nie narzucającego własnych rozwiązań), zachowującego poufność( nie informującego nikogo o tym, co było przedmiotem mediacji i kto uczestniczył w mediacjii) mediatora, to mogą Państwo zadzwonić ( +48 608 321 438) i dowiedzieć się więcej o mediacji, bądź:

Procedura postępowania w przypadku

 • Strona składa ( drogą elektroniczną (z własnoręcznym podpisem), pocztową lub osobiście u mediatora)wniosek o przeprowadzenie mediacji (kliknij) i przesyła go na adres: poczta@mediatorwlodzi.pl Aby mieć pewność, że wniosek dotarł do mediatora, Strona składająca wniosek, kontaktuje się (+48 608 321 438) z mediatorem,
 • Strona dokonuje opłaty za zainicjowanie mediacji (100,00 zł ) na konto bankowe wskazane przez mediatora,
 • Składając wniosek,  Strona podaje mediatorowi odpowiadające jej( i drugiej stronie) terminy na pierwsze posiedzenie mediacyjne,
 • Strona czeka, aż mediator nawiąże kontakt(telefoniczny), odbierze zgodę na mediację i zaprosi Strony na wspólne posiedzenie mediacyjne. Mediator może w tym celu wysłać zaproszenie na mediację drogą SMS, prosząc Strony o potwierdzenie odebrania SMS i potwierdzenie pojawienia się na posiedzeniu mediacyjnym. Strony potwierdzają fakt jego otrzymania i gotowość do stawienia się na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym.
 • Strony podpisują umowę o mediację. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to około 3h. Rozliczenie za każde posiedzenie mediacyjne następuje gotówką, bezpośrednio po każdym posiedzeniu mediacyjnym. Podczas ostatniego posiedzenia mediacyjnego Strony otrzymują rachunki za usługę.
 • Mediator pomaga Stronom spisać projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Spisany projekt porozumienia mediator przesyła do sprawdzenia, korekty i akceptacji przez Strony i pełnomocnikow Stron( jeśli są obecni),
 • Stony odsyłają sprawdzony dokument wraz z akceptacją, 
 • Mediator sporządza protokół z mediacji i wraz z treścią ugody(jeżeli została zawarta) dostarcza ją do właściwego( ze względu na przedmiot sprawy) sądu. Strony mogą poprosić mediatora o złożenie podpisanego przez nich wniosku o zatwierdzenie ugody,
 • Mediator przesyła Stronom potwierdzenie złożenia dokumentów w sądzie( SMS ze zdjęciem potwierdzenia lub scan potwierdzenia przesłany drogą mailową).
 • Strony czekają na decyzję sądu.

Uwaga : Ze względu na zachowanie zasady bezstronności i ze względu na kierunek wykształcenia (socjologia) mediator nie udziela porad prawnych. W przypadku wątpliwości natury prawnej strony mogą/ powinny zwrócić do prawnika z prośbą o udzielenie porady prawnej. Na zgodną prośbę stron mediator może również wskazać prawnika, który może udzielić im takiej porady  

Koszt mediacji cywilnej umownej:

 • W sprawach niemajątkowych - 200,00 zł za posiedzenie mediacyjne (do 2h), każda następna rozpoczęta godzina rozpoczyna następne posiedzenie mediacyjne (płatne "po połowie" przez strony). W przypadku prowadzenia postępowania poza siedzibą mediatora( ul. Daktylowa 6 w Łodzi), do kosztów postępowania mediacyjnego doliczany jest koszt wynajęcia pomieszczenia na mediację ( nie więcej niż 70,00 zł za jedno posiedzenie mediacyjne)
 • Koszt przygotowania ugody mediacyjnej: 50,00 zł/ 1 strona 
 • W sprawach majątkowych - 2% wartości przedmiotu sporu( nie mniej niż 400, 00 zł i nie więcej niż 4000,00 zł za całość postępowań mediacyjnych).
 • W przypadku prowadzenia postępowania poza siedzibą mediatora( ul. Daktylowa 6 w Łodzi), do kosztów postępowania mediacyjnego doliczany jest koszt wynajęcia pomieszczenia na mediację ( nie więcej niż 70,00 zł za jedno posiedzenie mediacyjne)
 • Koszt przygotowania ugody mediacyjnej: 50,00 zł/ 1 strona 

Procedura postępowania w przypadku mediacji cywilnych sądowych:

 • Sędzia prowadzący sprawę może sam zaproponować stronom skorzystanie z mediacji/ Strony mogą zgłosić swoją gotowość do mediacji podczas pierwszego posiedzenia,
 • Mediator otrzymuje postanowienie z sądu o skierowaniu sprawy do mediacji,
 • Mediator nawiązuje kontakt (telefoniczny/ mailowy) ze stronami i odbiera zgodę na mediację,ustalają termin wstępnego spotkania(osobno, dla każdej ze stron)
 • Strony dokonują opłaty ze mediację, w wysokości określonej w Rozporządzeniu,
 • Mediator może zaproponować spotkanie wstępne służące(stronie) poznaniu zasad mediacji,
 • Odbywa się pierwsze, wspólne posiedzenie mediacyjne. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to ok 3h. Czas trwania mediacji wszczętej na podstawie postanowienia sądu nie powinien przekroczyć 3 miesięcy,
 • Strony, z pomocą mediatora spisują projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Mediator sporządza protokół z mediacji i wraz z treścią ugody(jeżeli została zawarta)przesyła ją do sądu. Strony otrzymują odpis protokołu.
 • Strony czekają na decyzję sądu.

Rozporządzenie MInistra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegający zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.