Mediacje szkolne


Mediacje szkolne Łódź

Mediacje szkolne prowadzi się w sytuacji konfliktów do jakich dochodzi pomiędzy:

- uczniami,

Konflikty te dotyczą:

 • przezywania rówieśników z powodu szeroko rozumianej inności,
 • obrażania członków rodziny ucznia,
 • naruszania prawa własności: chowania i zabierania rzeczy,
 • wytykania, wyśmiewania z powodu błędów popełnionych przez ucznia w trakcie lekcji;
 • odrzucania, izolowania, pomijania w trakcie wykonywania prac grupowych, zabaw,
 • naruszania terytorium osobistego: poszturchiwania, kopania, bicia

- uczniem a nauczycielem,

Konflikty te dotyczą:

 • "niesprawiedliwej" oceny z przedmiotu
 • zbyt dużej ilości prac domowych,
 • nieciekawych propozycji na zorganizowanie wycieczki szkolnej,
 • fałszowania usprawiedliwień,
 • nierespektowania poleceń nauczyciela,
 • "ściągania" i podpowiadania,
 • nieprawdziwej informacji przekazywanej rodzicom przez ucznia/ nauczyciela,
 • niesamodzielnego pisanie prac,
 • upatrywania w wybranym uczniu "samego zła"

- nauczycielami,

Konflikty te dotyczą: 

 • różnego podejścia nauczycieli do interpretacji zachowania ucznia,
 • nacisku Rady pedagogicznej na zmianę oceny z przedmiotu, 
 • dodatkowych prac w szkole- wykorzystywanie młodszych nauczycieli przez starszych, 
 • nierównego obciążenia dodatkowymi obowiązkami,
 • realizacji zastępstw przez innych nauczycieli,
 • wykonywania zadań przez kilka osób mających różne kompetencje i różne wizje ich realizacji. 

- nauczyciel(ami)em a dyrektorem,

Konflikty te dotyczą:

 • "niesprawiedliwego" przydzielania obowiązków np. wychowawstwo, zastępstwa, organizacja imprez,
 • sposobu oceniania uczniów,
 • utrudnień w realizacji awansu zawodowego, 
 • kontrowersji dotyczących negatywnej oceny po hospitacji,
 • niedoceniania pracy nauczyciela, nadmiernej kytyki

- nauczycielem a rodzic(ami)em

Konflikty te dotyczą: 

 • atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
 • zarzutów rodzica pod adresem nauczyciela, że nie jest pedagogiem tylko dydaktykiem,
 • kwestionowania przez rodziców informacji o złym zachowaniu dziecka w szkole, 
 • wyrażania przez nauczyciela opinia o niedostatecznym zainteresowaniu rodziców sprawami dziecka,
 • nadmiernego usprawiedliwianie nieobecności ucznia,
 • odrabiania lekcji "za dzieci",
 • zbyt dużej ilości zadawanch prac domowych,
 • postulatów rodziców odnośnie zmiany nauczyciela,
 • "niesprawiedliwej" oceny wystawionej przez nauczyciela.

Jeżeli w którejkolwiek sprawie potrzebują Państwo skorzystać z pomocy bezstronnego( nieopowiadającego się po żadnej ze stron), neutralnego( nie oceniającego powagi konfliktu, nie narzucającego własnych rozwiązań), zachowującego poufność( nie informującego nikogo o tym, co było przedmiotem mediacji i kto uczestniczył w mediacjii) mediatora, to mogą Państwo zadzwonić ( +48 608 321 438) i dowiedzieć się więcej o mediacji.